PROJEKTOWANIE

Projektowanie graficzne.

Logo (w formatach:  jpeg, png) -

- 300 zł z umową przeniesienia praw do znaku- niepełna licencja (wg regulaminu);

- cena każdego kolejnego projektu od 50 zł;

Koszt pliku w wektorach i umowa pełnej licencji ustalane indywidualnie.

Wizytówka-

- 100 zł (wg regulaminu);

- cena każdego kolejnego projektu od 25 zł;

Logo z Podstawową Księgą Znaku- 1500 zł;

- logo w wersji podstawowej i uzupełniającej,

- kolorystyka logo (podstawowa, w szarościach, czarno-białe);

- kolorystyka występowania w różnych tłach;

- konstrukcja logo (znak, budowa i konstrukcja znaku);

- numeracja kolorów;

- pole podstawowe i ochronne znaku, skalowanie pola ochronnego;

- kolory tła dla logo (podstawowe kolory tła, dodatkowe kolory tła, dopuszczalne kolory tła, niedopuszczalne kolory tła);

- niewłaściwe stosowanie logo;

- typografia logo i akcydensów;

Załączniki:

- projekt wizytówki, papieru firmowego, notesu firmowego, teczki firmowej;

- umowa przeniesienia praw do znaku- niepełna/pełna licencja (wg regulaminu).

Koszt pliku w wektorach i umowa pełnej licencji ustalane indywidualnie.

 

Pozostałe projekty graficzne-cena ustalana indywidualnie  (od 50 zł za projekt/stronę):

- projekty reklamowe: banery, tła, ulotki, roll-up`y, plansze, plakaty, reklamy, etykiety, papeterie, kalendarze, katalogi i inne (od 100 zł);

- grafiki do umieszczenia w mediach społecznościowych (od 50 zł);

- projekty graficznego CV (od 50 zł);

- graficzne projekty stron/witryn internetowych (od 500 z, w zależności od ilości podstron, zakładek);

Projektowanie graficzne przedmiotów codziennego użytku, elementów wyposażenia wnętrz i innych w wersji 2D i 3D- cena ustalana indywidualnie (od 100 zł za 2D, od 200 zł za 3D).

Grafika na kubkach, talerzykach, torbach i koszulkach- zapraszam do zakładki „sklep”, w którym są produkty w konkretnych cenach. Przy większych zamówieniach- cena ustalana indywidualnie.

Szybka/ekspresowa realizacja- realizacja projektu w czasie krótszym, niż mówi o tym regulamin (mniej niż 3 dni)- cena ustalana indywidualnie (min. 50% ceny projektu).

Prawa do posługiwania się projektem- cena ustalana indywidualnie (od 50 zł- niepełna licencja, udzielana po otrzymaniu zapłaty za projekt-  umowy).

Pełnia praw do projektu wraz z plikiem źródłowym- cena ustalana indywidualnie (pełna licencja, udzielana po otrzymaniu zapłaty za projekt- umowa).

 

Regulamin wykonania projektu graficznego
Poniższy tekst stanowi regulamin wykonania projektu graficznego przez Firmę
alegorma!
ul. Powst. Śląskich 9/IV/34, Bydgoszcz
NIP 5542479898
zwany dalej Zleceniobiorcą /Sprzedawcą.
I. Przedmiot warunki ogólne:
1) Klient zleca wykonanie projektu etykiety, a Zleceniobiorca podejmuje się wykonania projektu w formie wizualizowanego pliku komputerowego.
2) Klient zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne informacje dotyczące projektu, a w szczególności: szczegółowy opis, ew.szkic pomysłu, czy zdjęcie będące inspiracją. Opisowo informacje o detalach, rozmiarach, kolorach itp. Większa ilość informacji pozwoli na dokładniejsze dopasowanie projektu przez Zleceniobiorcę do oczekiwań Klienta.
3) Klient oświadcza że przesłane do wykonania projektu informacje i dane nie są objęte jakakolwiek ochroną prawną innych podmiotów czy osób.
4) Zleceniobiorca do realizacji przyjmuje wyłącznie projekty, które są możliwe do wykonania stosowaną w firmie Zleceniobiorcy technologią.
II. Koszt przygotowania projektu, i zakres gwarantowanych prac
1) Koszt przygotowania projektu ustalany jest indywidualnie i podany klientowi pisemnie w postaci przesłanej oferty cenowej lub słownie, w trakcie rozmowy. Jest płatny przed przystąpieniem do prac projektowych w formie zadatku (bezzwrotnego) lub całej kwoty, w wyjątkowych przypadkach w terminie wskazanym na fakturze. Nie podlega zwrotowi kwota za wykonanie projektu w przypadku gdy klient zrezygnuje z prac projektowych na jakimkolwiek etapie. W ramach tej kwoty Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a) przygotowania wstępnego projektu (na podstawie przesłanych przez Klienta informacji),
b) przedstawienia go do konsultacji, i trzykrotnego wprowadzenia w projekcie zmian (za zmianę ujętą w ustalonym koszcie przygotowania projektu uznaje się modyfikację nie wpływającą na podstawową bryłę projektu i nie powodującą konieczności jej przemodelowania),
c) pomijając pkt. a i b- przygotowania trzech projektów wstępnych i jednokrotnego wprowadzenia zmian w projekcie,
d) przekazania Zleceniodawcy gotowego projektu w plikach w formie: wizualizacji komputerowej.
2) Klient oświadcza że został poinformowany iż wprowadzenie zmian w wykonywanym projekcie może wpłynąć na zmianę kosztu wykonania gotowego wyrobu w stosunku do ceny określonej w ustaleniach wstępnych.
3) Cena przygotowania projektu nie obejmuje praw majątkowych do niego. Wszelkie prawa autorskie i majątkowe są własnością Firmy alegorma! Przekazanie praw majątkowych do wykonanego projektu może nastąpić wyłącznie po podpisaniu osobnej umowy (niepełnej lub pełnej licencji)  i uiszczeniu dodatkowej opłaty. Do tego czasu projekt nie może być wykorzystywany przez zleceniobiorcę.
4) Płatności w ustalonej kwocie klient dokonuje przelewem na rachunek bankowy zleceniobiorcy wskazany na fakturze.
III. Harmonogram czasowy prac nad projektem.
1) Zleceniobiorca po dostarczeniu przez Klienta wszystkich niezbędnych materiałów i informacji zobowiązany jest w ciągu 3 do 5 dni roboczych przygotować projekt wstępny będący wyjściem do uzgodnienia szczegółów, i przesłać go Klientowi do akceptacji.(Długość terminu uzależniona jest od trudności wykonywanego projektu)
2) Klient zobowiązany jest po otrzymaniu projektu wstępnego, w ciągu 3 dni roboczych przekazać w formie pisemnej (e-mail) swoje uwagi i proponowane zmiany. Klient ma możliwość bezpośredniej rozmowy z projektantem przygotowującym jego projekt, w celu omówienia koncepcji, wizji i szczegółów.
3) Zleceniobiorca jest zobowiązany nanieść na projekt proponowane przez Klienta, i skonsultowane z nim poprawki, i przesłać go do ponownej akceptacji w czasie 3 dni roboczych.
4) W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania poprawionego projektu Klient może opisać ostateczne poprawki i przesłać je do Zleceniobiorcy w celu naniesienia w ostatecznym projekcie.
5) Zleceniobiorca przygotowuje ostateczną wersję projektu i w ciągu 3 do 7 dni roboczych przesyłają do ostatecznej akceptacji Klientowi.
6)Po akceptacji ostatecznego projektu zostaje on przekazany w ustalonej formie Klientowi, a prace nad projektem zostają uznane za zakończone.
7) W przypadku wystąpienia siły wyższej powyższy harmonogram może ulec wydłużeniu. Nie stwarza to powodu do odstąpienia od projektu i/lub wykonania wyrobu gotowego przez żadną ze stron.
IV. Informacje dotyczące kontaktu
Klient kontaktuje się ze swoim handlowcem pod przypisanym mu nr telefonu i adresem e-mail.
V. Prawa autorskie i majątkowe podmiotów i osób trzecich
1) Wszystkie projekty podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
2) Przez pojęcie “Projekt” należy rozumieć projekt na każdym jego etapie, niezależnie od formy w jakiej jest on przedstawiany (szkic, projekt graficzny, rendering, zdjęcie, model 3D)
3) Zleceniobiorca nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych przez Klienta.
4) Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skład tekstowy, treści ani też zawartość powierzonych plików. Zlecający zamówienie ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z praw do prac przekazanych do druku.
5) Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia zlecającego do pozyskania plików źródłowych (tj. składu w programie do montażu elektronicznego jak Corel, Adobe itp.). alegorma! bezpłatnie zarchiwizuje wykonane projekty graficzne, w razie potrzeby ponownego wykorzystania w celach projektowych.
6) Wszystkie spory strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia polubownego. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu polubownie, Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z prac nad projektem jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca siedziby zleceniobiorcy.
VI. Ochrona danych osobowych
1) Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
2) Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnych reklamacji lub ułatwienia złożenia kolejnych zamówień. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
3) Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
4) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, tym samym zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy i jej działalnością na adres e-mail lub adres domowy.

Zlecenie wykonania projektu stanowi akceptację regulaminu.

 

 

http://polandhandmade.pl/?page_id=3748
Do góry