REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 - Postanowienia ogólne


  • Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym (zwanym dalej „Sklepem”) oferowanych przez podmiot gospodarczy (zwany dalej „Firmą”).
  • Sklep internetowy (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”]
  • Właścicielem Sklepu jest Firma: Aleksandra Goryniak-Maziarka alegorma!, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Powst. Śląskich 9/IV/34, NIP: 554 247 98 98, REGON 341460944, adres email: alegorma@autograf.pl, nr tel.: 888-451-633, wpisana do Centralnej Ewidencji o Działalności  Gospodarczej (CEIDG) w dniu 01.08.2013.
  • Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z osobą dokonującą zakupu towaru w sklepie (zwaną dalej „Klientem”).
  • Zakup towarów oferowanych w Sklepie może być dokonywany przez osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych.
  • Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta.
  • Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są podane w walucie polskiej.
  • Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.§2 - Oferta


  • Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.
  • Ceną wiążącą jest cena podana w sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia.
  • Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian.
  • Informacje dotyczące towarów oferowanych przez Sklep nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez Sklep.

   §3 - Zamówienia


  • Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie www.alegorma.com
  • Zamówienia można składać w następujący sposób:
   a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
   b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia,  gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych.
  • Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
  • Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku potwierdzającego dokonanie zakupu. Dodatkowo Sklep może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon lub email.
  • Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
  • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści emaila potwierdzającego przyjęcie zamówienia należy skontaktować się ze Sklepem niezwłocznie.
  • W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, zamówienie zostanie anulowane, a towar wróci do sprzedaży, o czym klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość email na podany przez Klienta adres.§4 - Płatności


  •  Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności- płatność przelewem z góry, płatność PayPal lub płatność przy odbiorze osobistym (w Bydgoszczy).
  • Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Dotyczą wysyłek tylko i wyłącznie na terenie Polski.
  • Klient składając zamówienie/ dokonując zakupu zobowiązuje się do dokonania opłaty.
  • Klient zobowiązuje się do dokonania opłaty za zakupione towar w terminie 7 dni.
  • Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.§5 - Wysyłka towaru


  • Zamówiony towar Sklep wysyła w ciągu 3-5 dni za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie Firmy lub wskazanym miejscu.
  • W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
  • W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
  • Zakupione towary dostarczane będą pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
  • Zamówienia wysyłane są w ciągu 3-5 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Firmy w dni robocze.
  • W przypadku zamówień indywidualnych/ specjalnych czas realizacji ustalany jest indywidualnie.§6 - Reklamacje


  • Sklep zobowiązuje się dostarczyć do Klienta towar wolny od wad. Innymi słowy Sklep ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotów świadczenia odpowiadającym umowie przy uwzględnieniu przepisów kodeksu cywilnego w tym zakresie.
  • Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia, Klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona. Jeśli stwierdzi jakiekolwiek ubytki, Klient wraz z przewoźnikiem powinien spisać protokół szkody.
  • Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady fizyczne lub w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klient jest uprawniony do skorzystania z reklamacji z tytułu rękojmi.
  • Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (rachunek lub potwierdzenie przelewu, wiadomość mailowa z potwierdzeniem zakupu lub inny dokument wskazujący, że Klient kupił towar w Sklepie).
  • W przypadku niezgodności towaru z opisem Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, opisem wad oraz protokołem szkody w sytuacji, gdy przesyłka została uszkodzona.
  • Reklamacja należy składać w formie elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby Firmy wraz z opisem zakresu żądań Klienta i aktualnymi danymi Klienta. Reklamacja powinna zostać podpisana.
  •   W przypadku wystąpienia wad, kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi dokładanie określając żądania:  naprawy, wymianu towaru na nowy, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy).
  • Reklamowany towar należy  dostarczyć osobiście lub wysłać na adres siedziby Firmy.
  • Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, termin uwzględniania reklamacji ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
  • Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
  • W przypadku gdy Sklep nie uzna reklamacji Klienta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
  • Klient będący konsumentem ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej Federacji Konsumentów.
  • Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.§7 - Prawo odstąpienia od umowy


  Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

  Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

   

  Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: alegorma@autograf.pl

  Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
  UWAGA!

  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (np. w przypadku zamówień indywidualnych).
  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Ja (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o złożeniu zamówienia
  Data zawarcia umowy to: ____________
  Imię i Nazwisko: _________ _________

   

  • Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
  • W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
  • W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
  • W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
  • Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:
   a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
   b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
   c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
   d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
   e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
   f) dostarczania prasy,
   g) usług w zakresie gier hazardowych.
  • Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku towaru wyprodukowanego według specyfikacji Klienta- tj. wykonania towaru na zamówienie, która każdorazowo traktowana jest, jako produkt wykonany według indywidualnego zamówienia Klienta i ściśle związany z jego osobą.
  • Zwracany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres firmy.§8 - Ochrona prywatności


  • Od 25 maja 2018 r., zgodnie z RODO 2016/679 (Unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, zwane też GDPR- General Data Protection Regulation) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Jednocześnie informujemy, że każdy Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sklep swoje dane osobowe oraz do ich zmiany, aktualizacji i usunięcia. Dane osobowe mogą być w każdym czasie usunięte z platformy internetowej www.alegorma.com poprzez usunięcie profilu Klienta.
  • Dane osobowe Klientów naszego sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i od 25  maja 2018 r. podlegają ochronie zgodnie z Unijnym Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Sklep nie prowadzi Newstlera, ani marketingu mailowego i poprzez wiadomości SMS.
  • Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
  • Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym oferty handlowej.
  • Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
  • Szczegółowe zasady ochrony Danych Osobowych zawarte są w Polityce Prywatności,  http://alegorma.com/polityka-prywatnosci/§9 - Własność intelektualna


  • Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
  • Wszystkie elementy prezentowane na stronie, w tym same projekty, zdjęcia, kolorystyka, projekty graficzne, pomysły i charakterystyczne elementy mogą podlegać ochronie prawa autorskiego. Każde ich wykorzystanie bez zgody uprawnionego podmiotu  może spowodować odpowiedzialność cywilną i karną.§10 - Wejście w życie i zmiany Regulaminu


  • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
  • Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
  • Ostatnia aktualizacja Regulaminu- 25 maja 2018 r.


http://polandhandmade.pl/?page_id=3748
Do góry